Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG342, Югоизточно държавно предприятие ДП гр.Сливен, ул.Орешак №15А, За: инж. Теодор Михаилов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622992, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4064.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

47175 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в насаждения – горска територия, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково”, във връзка с изпълнението на Дейност С1 по Проект LIFE18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, финансиран от Европейския съюз по програма LIFE чрез Европейската комисия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива


Срок за получаване на офертите

23/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект LIFE18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ по програма LIFE на Европейския съюз.

Друга информация

Участникът следва да е регистриран в ИАГ по чл. 241 и чл. 235 от ЗГ.Отварянето на офертите ще бъде на 24.03.2020 г. от 10,00 часа. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при условия и ред, съгласно правилата за достъп до административната сграда.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2020  (дд/мм/гггг)