Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

04-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 118001185

BG325, Център за спешна медицинска помощ - Силистра, ул.Петър Мутафчиев №80, За: Недялка Тодорова, България 7500, Силистра, Тел.: 00359 897239815, E-mail: csmpsilistra@gmail.com, Факс: 00359 897239815

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmpsilistra.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/csmpsilistra-336/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден, съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2020 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

20/03/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 – часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време по Наредба № 11 / 21.12.2005 г. Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на ЦСМП - Силистра, съобразно Наредба № 11 / 21.12.2005 г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея и тонизиращи или ободряващи напитки чрез осигуряване на ваучери за храна. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, притежаващ разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор. Изпълнителят по обособената позиция № 1 от обществената поръчка отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност 0,50 / нула цяло и петдесет / лева и 2 / два / лева с включен ДДС. Действието се осъществява въз основа на заявка от страна на Възложителя. Ваучерите следва да се използват в максимален брой търговски обекти / по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 / 09.07.2003 г. / на територията на населените места, където са позиционирани филиалите на ЦСМП - Силистра: в гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр. Главиница и с. Кайнарджа. Срокът на тяхната валидност следва да бъде една година, считано от датата на издаването им. Прогнозната стойност на поръчката за целия срок на договора по обособена позиция № 1 е 32 000. 00 / тридесет и две хиляди / лева без ДДС. Участниците, подали документи за обособена позиция № 1, задължително трябва да имат договорни отношения с търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 / 09.07.2003 г. - сключени договори за обслужване на ползватели, на територията на населените места, в които ЦСМП – Силистра има филиали, както следва: гр. Силистра - минимален брой търговски обекти – 3 броя; гр. Тутракан - минимален брой търговски обекти – 1 брой; гр. Дулово - минимален брой търговски обекти – 1 брой; гр. Главиница - минимален брой търговски обекти – 1 брой; с. Кайнарджа - минимален брой търговски обекти – 1 брой. Търговските обекти трябва да функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата. 2. Обособена позиция № 2 – ваучери за храна със средства от Фонд „СБКО”. Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед използване на средствата от фонд СБКО за осигуряване на ваучери за храна на персонала. Целта на процедурата е избор на Изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, притежаващ разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор. Изпълнителят на обособена позиция № 2 от обществената поръчка, отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с номинална стойност - 0,50 / нула цяло и петдесет /, 1 / един / лев, 2 / два / лева, 5 / пет / лева /, 10 / десет / лева и 20 / двадесет / лева, всички с включен ДДС. Доставката се осъществява след заявка на Възложителя. Ваучерите следва да се използват в максимален брой търговски обекти / по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 / 09.07.2003 г. на територията на населените места, където са позиционирани филиалите на ЦСМП – Силистра, а именно: гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр. Главиница и с. Кайнарджа. Срокът на валидността следва да бъде една година, считано от датата на издаването им. Прогнозната стойност на ваучерите за целия срок на договора по обособена позиция № 2 е 37 000. 00 / тридесет и седем хиляди / лева без ДДС. Участниците, подали документи за участие по обособена позиция № 2, трябва да притежават Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна през 2020 г., съгласно Наредба № 7 / 09.07

Дата на изпращане на настоящата информация

09/03/2020  (дд/мм/гггг)