Версия за печат

BG-ДВЕ МОГИЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

199

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, БЪЛГАРИЯ 84, За: АЙЛИН ЮСЕИНОВА, България 7150, ДВЕ МОГИЛИ, Тел.: 08141 9205, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 9208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-3-zop/#h.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

151725.84 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при с. Помен, община Две могили“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

16/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - 17.03.2020г. - 09:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2020  (дд/мм/гггг)