Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

990

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hospital-kj.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/20/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

23500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите за детско отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали". Обществената поръчка включва две обособени позиции. Определеният изпълнител по ОП№1 Офис обзавеждане изработва, доставя и монтира офис обзавеждане, а по ОП№2 Мебели доставя и монтира мебели по вид, размер и количество съгласно техническата спецификация на възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39100000

Описание:

Мебелировка


Срок за получаване на офертите

13/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. • Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.zop.hospital-kj.com/offer/20/

Дата на изпращане на настоящата информация

02/03/2020  (дд/мм/гггг)