Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

884

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hospital-kj.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/19/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

14400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33195100, 42931100, 33123200, 33100000

Описание:

Монитори
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях
Електрокардиографски уреди
Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

09/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. • Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.zop.hospital-kj.com/offer/19/

Дата на изпращане на настоящата информация

24/02/2020  (дд/мм/гггг)