Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG34, Югоизточно държавно предприятие, ул. Орешак № 15 А, За: инж. Михаил Михаилов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622921, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3979.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2020 година на Югоизточно държавно предприятие”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

02/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.03.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на предприятието на адрес: гр. Сливен, ул."Орешак"№ 15А, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/02/2020  (дд/мм/гггг)