Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

141

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст.302, За: Гергана Тонева, Албена Петрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74359; 0379 74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/avioximichesko-tretirane-sreshhu-komari-s-aviaczionna-texnika-na-teritoriyata-na-obshhina-svilengrad/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Авиохимическото третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица за 2020 година, ще се извършва на два етапа по определен график, изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на Регионална здравна инспекция – Хасково /РЗИ/ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия. Период на изпълнение на дейностите: I-ви етап на обработка в срок от 01.04.2020 г. до 31.05.2020 г. II-ри етап на обработка в срок от 01.06.2020 г. до 31.07.2020г. Обработките да се извършват при наличие на благоприятни метеорологични условия и в часови диапазон съобразен с определения график.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


Срок за получаване на офертите

04/03/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 10.03.2020 г. в 09:00 часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2020  (дд/мм/гггг)