Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

513

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Петя Попова - Специалист обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31958.25 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 3 /три/ обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30199000, 30190000, 22820000, 22850000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Формуляри
Класьори и аксесоари за тях
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

26/02/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 26.02.2020 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 27.04.2020г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 27.02.2020 г. 11:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2020  (дд/мм/гггг)