Версия за печат

BG-с. Галата

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000284853

BG315, Детска градина Здравец, ул. Митко Палаузов №4, За: Христина Огнянова Христова, България 5731, с. Галата, Тел.: 0889 214865, E-mail: odz.zdravec.galata@abv.bg, Факс: 0889 214865

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-zdravec.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dg-zdravec-689.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000 (FA02)

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За детски градини )


Срок за получаване на офертите

24/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на получените оферти ще се извърши на 25.02.2020 г. от 15:00 ч. в кабинета на директора на детската градина.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2020  (дд/мм/гггг)