Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

77-00- 3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Кмет на Община град Добрич, ул. България № 12, За: Гроздан Илиев, Маргарита Илиева, Буркина Фасо 9300, Добрич, Тел.: 0035958 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 0035958 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/6ed52a74-576b-4885-accb-284f86923438.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане“. Обхватът на поръчката включва изпълнение на мероприятия, които са съобразени с моментното техническо състояние на съоръженията с повишена опасност във всяка Общинска структура. Видовете и количествата на услугите са обобщени по следния начин: 1. Аварийно възстановяване на повредени възли и съоръжения по газовите инсталации и газови уреди и елементи на водните отоплителни инсталации (тръбопроводи, радиатори, конвектори, съоръжения за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и др.); 2. Авариен ремонт на водогрейни котли (в т.ч. подмяна на глидери със съпътстващо химическо промиване на котли и т.н.) и промивка на част от отоплителните тела; 3. Регулиране на газовите горелки по емисии на изгорели газове. След извършване на регулировката е необходимо фирмата да издаде необходимите документи и протоколи за параметрите на горивния процес; 4. Проверка и калибриране на газсигнализаторните централи и сензори. След извършване на проверката е необходимо фирмата да издаде необходимите документи и протоколи за функционална диагностика и настройка на газсигнализаторите; 5. Организиране проверка на манометри от оправомощени лаборатории. За резултатите, лабораториите трябва да издадат необходимите документи; 6. Организиране на проверка на баланс-вентили от оправомощени лаборатории. За резултатите, лабораториите трябва да издадат необходимите документи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50720000, 50531200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление
Услуги по поддържане на газови уреди


Срок за получаване на офертите

24/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до обявата и приложенията към нея на адреса на Профила на купувача на Община град Добрич посочен в Раздел І.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/02/2020  (дд/мм/гггг)