Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128501598

BG343, МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД, ул. Панайот Хитов № 30, За: Д-р Димитър Руменов Рунков, България 8600, Ямбол, Тел.: 046-682204, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046-620676

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-yambol.net/nsite/2020/02/05/събиране-транспортиране-и-обезврежд/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на периодично повтарящи се дейности по събиране, транспортиране и обезвреждане на медицински отпадъци с кодове 18.01.01,18.01.02,18.01.03*,18.01.04, съгласно класификацията на отпадъците, определена в НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците ( Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г., бр. 46 от 1.06.2018 г.) за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД. Прогнозно количество за една година - 25000 кг. Срок на договора - една година или до сключването на нов със същия предмет. Срок на плащане - не повече от 60 календарни дни. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на оферти.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90524400

Описание:

Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници


Срок за получаване на офертите

24/02/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 25/02/2020, Час: 11:00. Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Съдържание на офертата: - Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката – обр. № 1. Забележка: В случай, че участник представи предложение, в което липсва някое от заложените изисквания от заданието на Възложителя и/или променено такова, участникът няма да се допусне до оценяване и класиране; - Ценово предложение – обр.№ 2; - Декларации по чл.192, ал.3 от ЗОП – ЕЕДОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, описани подробно в обявата и указанията към нея, които могат да бъдат свалени от http://mbal-yambol.net/nsite/2020/02/05/събиране-транспортиране-и-обезврежд/;

Дата на изпращане на настоящата информация

10/02/2020  (дд/мм/гггг)