Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG342, Югоизточно държавно предприятие ДП гр.Сливен, ул.Орешак №15А, За: инж. Михаил Михаилов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622992, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3922.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ЦУ на ЮИДП ДП-гр.Сливен, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79625000, 85145000

Описание:

Посреднически услуги по предоставяне на висш медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

18/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да имат квалифициран персонал за извършване на периодични медицински прегледи, с право да упражнява медицинска професия по реда на Раздел II, Глава седма от Закона за здравето, който следва да бъде ангажиран през целия срок за изпълнение на договора. Участникът следва да разполага с необходимата техническа обезпеченост, в т. ч. автоматизирана система за обработка на данните и анализ на специфичната медицинска информация, свързана с провеждането на профилактичните медицински прегледи, като техниката и консумативите за извършване на профилактичните медицински прегледи следва да бъдат осигурени от участника и са за негова сметка, съгласно техническото задание към документацията за участие, съгласно техническата спецификация и условията на поръчката. Отварянето на офертите ще бъде на 19.02.2020 г. от 10,00 часа. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2020  (дд/мм/гггг)