Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG342, Югоизточно държавно предприятие ДП гр.Сливен, ул.Орешак №15А, За: инж. Михаил Михаилов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 622992, E-mail: uidp@uidp-sliven.com, Факс: 044 622077

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3903.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии (Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр.34 от 03.05.2016 г.).”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79419000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с оценяване


Срок за получаване на офертите

14/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът следва да е вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители и да притежава сертификат за оценителска правоспособност за оценка на поземлени имоти в горските територии.Отварянето на офертите ще бъде на 17.02.2020 г. от 10,00 часа. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/02/2020  (дд/мм/гггг)