Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ-Пътнически превози, ул. Иван Вазов №3, За: Камелия Миленкова, Дирекция АО, Британска територия в Индийския океан 1080, София, Тел.: 0886 848067, E-mail: k_milenkova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/9095985-dostavka-na-hartiia-hartieni-izdeliia-i-kancelarski-materiali-za-nujdite-na-bdj-.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69808.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197000

Описание:

Дребно офис оборудване


Срок за получаване на офертите

04/02/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на oтваряне на офертите: 05.02.2020 г., 10:00 ч. в Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" N: 3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2020  (дд/мм/гггг)