Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

226

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/offer/16/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на вътрешен ремонт на коридори, кабинети, стаи за болни и служебни помещения в Детско отделение към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали. Отделението е съществуващо и е разположено на седми етаж в блок Б от Нова болница. Светлата височина на помещенията е 3,05м. Прозорците на помещнията са от РVС със стъклопакет, не се променят. Планираните ремонтни дейности са: Демонтаж на съществуващи дървени врати Демонтиране на дървени облицовки около вратите и вградените гардероби Затваряне на отворите с гипсокартон, шпакловане и боядисване с латекс. Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати, от алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. Демонтаж на балатум в две стаи и полагане на теракотна настилка Изграждане на самостоятелен санитарен възел към стая №11, чрез зидария от итонг. Демонтаж на дървена ламперия и ламиниран паркет в занималнята, полагане на теракотна настилка и шпаклаване на тените Обновяване на санитарните помещения /фаянс по стени, теракот по подове, подмяна на смесителни батерии, мивки, седала и клекала/ Монтаж на сигнално-повиквателна централа, прозвъняване на съществуващите проводници, смяна на таблата за повикване със стенна инсталационна кутия, окомплектована с бутон за повикване и ключ за надкреватен осветител Подмазване и обръщане около нова дограма Частично шпакловане по стени и тавани Грундиране на стени и тавани Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани Боядисване с блажна боя по подпрозоречни первази, тръби, радиатори и ивици в коридор и WC

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

28/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.zop.hospital-kj.com/offer/16/

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2020  (дд/мм/гггг)