Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Зорница Кънчева - Миладинова, Надя Петрова, Милена Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619503; 062 619228; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/765.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, община Велико Търново”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци


Срок за получаване на офертите

27/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/765. 2. Оферти за участие в обществена поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на гражданите“, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 27.01.2020 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2020  (дд/мм/гггг)