Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050071

BG323, Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе, гр.Русе, ул.Мария Луиза №19, За: Мария Коева -лесоинженер, България 7012, Русе, Тел.: 082 820217, E-mail: dunav@scdp.bg, Факс: 082 820223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https:// www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Закупуване на автомобилни гуми за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе при “Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

22/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите - 23.01.2020 година, 10.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС "Дунав"- Русе с адрес: гр.Русе, ул."Мария Луиза"№19.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2020  (дд/мм/гггг)