Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БТГ-24-00-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - Изпълнителен директор, Район Люлин, ж.к. Люлин-2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: Кирил Велков, България 1336, София, Тел.: 00359 29396294, E-mail: kvelkov@bulgartransgaz.bg, Факс: 00359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c2.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и гаранционно обслужване в гаранционния срок на пожароизвестителна система състояща се от 37 вида, 215 броя и 3 290 метра материали и съоръжения. Извършване на обучение на служители на възложителя за работа със ситемата. Доставката е с цел покупка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31625100

Описание:

Системи за откриване на възникнал пожар


Срок за получаване на офертите

16/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_montaj_i_vavejdane_v_eksploataciya_na_pojaroizvestitelna_sistema_v_sgraden_fond_na_szer_bot-576-c2-0-1.html 2. Дата, час и място на отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения: 20.01.2020 г. от 14:00 ч. в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София 1336, бул. "Панчо Владигеров" № 66.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/01/2020  (дд/мм/гггг)