Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

510

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския, За: Милена Йорданова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/offer/15/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

13/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Повече информация може да получите на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/22/

Дата на изпращане на настоящата информация

03/01/2020  (дд/мм/гггг)