Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център № 2, ст. 106, За: М. Станчева, В. Парчева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617193; 062 617246, E-mail: v.parcheva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nra.bg/news?id=4133.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърни аксесоари и принадлежности за нуждите на ТД на НАП Велико Търново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30237200, 30237300

Описание:

Компютърни аксесоари
Компютърни принадлежности


Срок за получаване на офертите

08/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават на адрес на ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ст. 106. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 09.01.2020г. в 11:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП в гр.Велико Търново на пл. „Център” № 2, стая 210 /заседателна зала/. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения, съдържащи се в тях, могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2019  (дд/мм/гггг)