Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-100-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880146

BG331, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Варна, бул. Осми Приморски полк №128, За: Д. Йорданова, България 9002, Варна, Тел.: 082 808107, E-mail: d.yordanova@ro18.nra.bg, Факс: 052 360950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=4134.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

14700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50711000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради


Срок за получаване на офертите

08/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на НАП-www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ТД на НАП Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 128, до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти най-малко с три дни,когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок,Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 11:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП Варна, адрес: гр. Варна,бул."Осми Приморски полк" № 128, зала 203. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2019  (дд/мм/гггг)