Версия за печат

BG-ДВЕ МОГИЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1149

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, БЪЛГАРИЯ 84, За: ЗДРАВКО ЕФТИМОВ, България 7150, ДВЕ МОГИЛИ, Тел.: 08141 9205, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 9208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-3-zop/#h.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15050 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две могили

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

30/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 31.12.2019г. в 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили, етаж № 2

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2019  (дд/мм/гггг)