Версия за печат

BG-с.Острово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050193

BG324, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, м.Воден, За: Исмаил Керим-агроном, България 7326, с.Острово, Тел.: 087 7248343, E-mail: voden@scdp.bg, Факс: 084 898875

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/16054.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ролонна балировачка/сламопреса на лизинг за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16330000

Описание:

Сламопреси или преси за фураж


Срок за получаване на офертите

23/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - Обявата и приложенията към нея е осигурен на интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово, на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти ще се отворят на 27.12.2019 г. от 10,00 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2019  (дд/мм/гггг)