BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1-16106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104055066

BG321, Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. П. К. Яворов № 30, За: Диана Джонгова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622091; 062 618131, E-mail: op@vik-vt.com, Факс: 062 639853; 062 618131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-vt.com/index.php?mod=offers_and_invitations&show=24.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на течен хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24311900

Описание:

Хлор


Срок за получаване на офертите

13/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 16.12.2019 г. в 14:00 часа в Заседателната зала, стая 203 на административната сграда на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 30. Комисията, назначена със заповед на Възложителя, отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2019  (дд/мм/гггг)