Версия за печат

BG-Сандански

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000010959

BG413, Трето ОУ Христо Ботев, ул.Малашевска №4, За: Камелия Янева, България 2800, Сандански, Тел.: 074 632338, E-mail: I_kamelia@abv.bg, Факс: 074 632338

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.3ousandanski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/3ousandanski-956/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35955 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на закуски за учениците от I до IV клас на Трето ОУ „Христо Ботев” за календарната 2020г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

03/12/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2019  (дд/мм/гггг)