BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1-16106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104055066

BG321, Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. П. К. Яворов № 30, За: Диана Джонгова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 622091; 062 618131, E-mail: op@vik-vt.com, Факс: 062 639853; 062 618131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-vt.com/index.php?mod=offers_and_invitations&show=24.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на течен хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24311900

Описание:

Хлор


Срок за получаване на офертите

09/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1) Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие, публикувана на Профила на купувача, раздел Обяви за събиране на оферти и покани на електронната страница на Възложителя; 2) Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Офертите ще бъдат отворени в Заседателната зала, стая 203 на административната сграда на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 30 на първия работен ден в 14:00 ч., след изтичане на срока за приемане на офертите. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат за присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители; 3) Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни. В този случай, Възложителят публикува най-късно на следващия работен ден информация за удължаване срока за получаване на оферти на Портала за обществени поръчки при Агенцията за обществени поръчки и на своя Профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/11/2019  (дд/мм/гггг)