Версия за печат

BG-село Ново Паничарево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-172

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540275

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Ново Паничарево при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Ново Паничарево, ул. Девети май № 43, общ. Приморско, обл. Бургас, За: Катя Димитрова- юрисконсулт, България 8152, село Ново Паничарево, Тел.: 088 9815798, E-mail: dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3668.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3668.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации, собственост на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

04/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите: В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ на 05.12.2019 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/11/2019  (дд/мм/гггг)