Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

239

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202766380

BG411, ДП Български спортен тотализатор, ул. Хайдушко изворче № 28, За: Десислава Стоянова, България 1618, София, Тел.: 02 8181823, E-mail: op@toto.bg, Факс: 02 8181801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toto.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.toto.bg/7f063b1252bae6be77d7d280de5e3825.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доработка на внедрена софтуерна система Колибри ERP

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

21/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/11/2019  (дд/мм/гггг)