Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: Красимира Костадинова – Директор, дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, E-mail: obsamop.nov1@mail.bg, Факс: 059 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35125 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ И УЛИЧНИ ВИК МРЕЖИ В ОБЩИНА САМОКОВ по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за изграждане на улица и улични ВиК мрежи по плана на гр. Самоков с обхват: О.Т.96б; О.Т.102в; О.Т.102г и от О.Т.102б; О.Т.102г.; О.Т.102а до О.Т.102, в кв.15 - гр. Самоков. Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за изграждане улица и улични ВиК мрежи по плана на гр. Самоков с обхват: О.Т.2010й; О.Т.2010и; О.Т.2010е; О.Т.2010д; О.Т.2010г; О.Т.2010б; О.Т.2010а; О.Т.2012; О.Т.2013; О.Т.2014; О.Т.2015; О.Т.2016, в кв.206а и кв.206д - гр. Самоков. Обособена позиция 3: Изработване на технически проект за създаване на нова улица, осигуряваща транспортен достъп до УПИ XX, ПИ 46067.2.208, кв.11, с.Маджаре, община Самоков.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

22/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2019  (дд/мм/гггг)