Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

АП-03-23-394

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областен управител на област Смолян, бул. България 14, За: Недялко Живков Славов - областен управител, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60192, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sm.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-3-zop/a3-0005667.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 45231600

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на далекосъобщителни линии


Срок за получаване на офертите

15/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране и се открива под условие, че Възложителят ще получи национално или друго целево финансиране за изпълнението й, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП в проекта на договор за изпълнението на обществената поръчка („Договор/Договора“) се предвижда клауза за отложено изпълнение. Отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено финансиране за изпълнението на Договора; обуславяне на изпълнението от осигуряването/получаването на финансиране за изпълнението на Договора - започване на строителството, в това число извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/, само след осигуряване/получаване на финансиране за изпълнението на Договора, а не единствено на база сключването му; възможност при липса на финансиране за всяка от страните да прекрати Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на Договора и неустойки. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2019г. от 17:00 часа в Зала 201 на втория етаж на административната сграда на Областна администрация - Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 14, ет.2, при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2019  (дд/мм/гггг)