Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1679

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Валентин Добрев - Директор АСД, България 1700, София, Тел.: 0899 333393, E-mail: valentind@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ежедневно поддържане/6 дни в седмицата, включително събота /, без официални празнични дни, на чистотата във всички помещения на Ректората, в Многофункционалната спортна зала при НСА“Васил Левски“, ниското тяло на бл.18 и бл.15 /високо тяло и ниско тяло само 3 и 4 етаж/, бл.61 вх.В, Г и Д, гр София, Студентски град, подробно описани по вид и часови график в Документацията за участие, която е неразделна част от обявата и достъпът до която е свободен и неограничен на Профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

20/11/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 20.11.2019 г. да се запознаят предварително на място с обектите предмет на почистване и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2019  (дд/мм/гггг)