Версия за печат

BG-ДВЕ МОГИЛИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

922

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 84, За: ЗДРАВКО ЕФТИМОВ, България 7150, ДВЕ МОГИЛИ, Тел.: 0814192-05, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 0814192-08

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

18555.09 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

11/11/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 12.11.2019 година в 09;00 часа в Конферентната зала на Община Две могили

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2019  (дд/мм/гггг)