Версия за печат

BG-с. Петлешково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

93-142

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000840410

BG332, Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Доц. д-р инж. Илия Илиев, България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dai-gt-378/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000, 33698000

Описание:

Разни медикаменти
Продукти за клинична употреба


Срок за получаване на офертите

12/11/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката се явява максимална възможна стойност за офериране от участниците. Участник, предложил цена по-висока от максимално определената ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Участниците в настоящата обществена поръчка заявяват своето участие с подаване на оферта. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно, към обявените от възложителя условия. Офертите за участие се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: до „Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”, с. Петлешково 9521, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Датата, часа и мястото на отваряне на получените оферти са посочени в Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Участниците получават неограничен, безплатен и пряк достъп до обявата, на адрес: http://sop.bg/dai-gt-378/ , раздел „Профил на купувача след 15.04.2016 г.”. Участниците могат да отправят до възложителя писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, до 3 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти. Възложителят задължително ще даде разяснения като ги публикува в профила си, най-късно в първия работен ден, след постъпване на искане за разяснение като не посочва лицето, направило запитването.Възложителят не изисква от определения за изпълнител участник, да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите, които не са разгледани в обявата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2019  (дд/мм/гггг)