Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център №2, ет. 1, стая 106, За: К. Попова, Р. Колева, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617193; 062 617207, E-mail: r.koleva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=4085.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Видин, офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от № 1 до № 3”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

01/11/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават на адрес на ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ст. 106. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 04.11.2019г. в 11:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП в гр. Велико Търново на пл. „Център” № 2, стая 210 /заседателна зала/.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2019  (дд/мм/гггг)