Версия за печат

BG-с.Ново Паничарево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

рд-10-152

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540275

BG341, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево, ул.Девети май №43, За: Жечка Кошничарова -гл.счетоводител, България 8152, с.Ново Паничарево, Тел.: 05504 8215, E-mail: dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com, Факс: 05504 8417

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3505.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3505.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

24/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителя не предвижда участие на подизпълнители за изпълнението на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2019  (дд/мм/гггг)