Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3РД - 1162

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Петър Петров, България 1606, София, Тел.: 02 9223432, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Резервни части и консумативи за полигонно оборудване

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31220000, 31712330, 35125100

Описание:

Компоненти на електрически вериги
Полупроводници
Датчици


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с това, че в първоначално обявения срок не са получени оферти по предмета на поръчката. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 23.10.2019 г./Час:11:00 Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до 17:30 часа на 22.10.2019 г. да представят на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2019  (дд/мм/гггг)