BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

77-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Община град Добрич, ул. България № 12, За: Велина Трифонова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600162, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/af3a1454-835c-442c-9ff3-7d164165040f.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на услуга по осигуряване на информация, публичност и визуализация на дейностите по проект № BG05M9OP001-2.040-0030 – „Подкрепа в дома“, Одобрен с Решение № РД05-62/23.04.2019 г. на оценителната комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 22.10.2019 г.-10:00 часа в сградата на Община град Добрич, на адрес: гр.Добрич, ул. България № 12, Заседателна зала, ет.2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/10/2019  (дд/мм/гггг)