Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-21-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Красимир Боянов-по обявата;Мария Каменова-по тех. изисквания, България 1080, гр. София, Тел.: 0888 377073; 0886 886898, E-mail: kraimir.boyanov@bdzcargo.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile. html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65371.74 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитна газова среда и припои за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период, разделена на четиринадесет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на електроди с рутилова обмазка за ръчно електро дъгово заваряване ниско въглеводородни и нисколегирани стомани” Обособена позиция № 2:”Доставка на електроди с базична обмазка за ръчно електро дъгово заваряване на въглеродни и нисколегирани стомани”; Обособена позиция № 3:”Доставка на електроди за ръчно електро дъгово на корозионноустойчиви и високолегирани стомани”; Обособена позиция № 4:”Доставка на електроди от неръждаема стомана за ръчно електро дъгово заваряване на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани”; Обособена позиция № 5:”Доставка на електроди от неръждаема стомана за ръчно електро дъгово заваряване на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани”; Обособена позиция № 6: „Доставка на електроди за сплави на никел”; Обособена позиция № 7: „Доставка на електроди за сплави на алуминий”; Обособена позиция № 8: „Доставка на електроди за заваряване на мед и бронз” Обособена позиция № 9: „Доставка на електроди за заваряване на и наваряване на сив чугун”; Обособена позиция № 10: „Доставка на електроди за рязане, рубене и пробиване”; Обособена позиция № 11: „Доставка на плътни прътове за заваряване в защитна газова среда”; Обособена позиция № 12: „Доставка на плътни телове за газопламъчно нанасяне на метално покритие (метализация); Обособена позиция № 13: „Припои”; Обособена позиция № 14: „Припои калаени”;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44315200

Описание:

Материали за заваряване


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще бъдат отворени публично на датата и часа, посочени в обявата, в сградата на възложителя на адрес: гр. София, ул.Иван Вазов 3, ет.2. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на горепосочения адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2019  (дд/мм/гггг)