Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

261

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821152916

BG312, Водоснабдяване и канализация ООД, бул. Александър Стамболийски №11, За: инж. Петър Ценов-главен инженер; Илияна Антонова-техн. организатор ОП, България 3400, Монтана, Тел.: 096 383222; 096 383216, E-mail: vikzop@optilinkbg.com, Факс: 096 303522

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikmontana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikmontana.com/bg/public-register-list.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на фасонни части по спецификация" по две обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44162100, 44212314

Описание:

Принадлежности за тръбопроводи
Фланци за захващане на тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

21/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)