Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

М-4186

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000632256

BG411, Метрополитен ЕАД, ул. Княз Борис I №121, За: Илияна Станeва, инж.Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 02 9212179, E-mail: tenders@metropolitan.bg, Факс: 02 9877892

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://metropolitan.nit.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC за III-та линия на Софийското метро

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31600000

Описание:

Електрическо оборудване


Срок за получаване на офертите

15/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за валидност на офертите се удължава до 14.12.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.10.2019 г. в 10:00 часа в сградата на "Метрополитен" ЕАД, гр.София, ул. "Княз Борис I" №121, ет.3, ст.38. При отварянето на офертите могат да присъстват упълномощени представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/10/2019  (дд/мм/гггг)