BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: инж.Георги Димитров Ботев-директор, Димитър Жеков- р-л счетоводен отдел, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg, Факс: 05751 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlstervel.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.sidp.bg/zop-2019-19/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на преградна метална мрежа

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44313000

Описание:

Метална мрежа


Срок за получаване на офертите

10/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 14.00ч. на 11.10.2019 адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10

Дата на изпращане на настоящата информация

07/10/2019  (дд/мм/гггг)