Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0026

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Петър Атанасов, Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 5037

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=158.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Строителен надзор за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Шабла”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

15/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2019  (дд/мм/гггг)