Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.462

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, площад Академик Николай Хайтов 9, За: Елка Карагьозова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20250, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190910stVv1755246.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


Срок за получаване на офертите

14/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисията на 15.10.2019г. от 10:00 часа в зала 517 в сградата на Община Асеновград, на адрес: гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2019  (дд/мм/гггг)