Версия за печат

BG-Ловеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ук.Търговска 22, За: инж. Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45687.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на специализирани контейнери за битови отпадъци тип „БОБЪР“ 1,1 куб. м.”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


Срок за получаване на офертите

10/10/2019 , 18:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: [10.10.2019 г.] Час: [18:00] Срок на валидност на офертите: Дата: [10.11.2019 г.] Час: [18:00] Дата и час на отваряне на офертите: Дата: [11.10.2019 г.] Час: [10:00] Място на отваряне на офертите: [Стая 321 на Общинска администрация, гр. Ловеч 5500]

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2019  (дд/мм/гггг)