BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: инж.Георги Димитров Ботев-директор, Димитър Жеков- р-л счетоводен отдел, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg, Факс: 05751 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlstervel.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.sidp.bg/zop-2019-19/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на преградна метална мрежа

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44313000

Описание:

Метална мрежа


Срок за получаване на офертите

07/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 14.00ч. на 08.10.2019 адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Срок на договора - до 31.12.2019г. или до изчерпване на одобрения финансов ресурс, което настъпи по-рано Срок за изпълнение на заявка - до 15 дни от заявка за доставка. Максимално допустим финансов ресурс - 15 000,00 без ДДС за целия срок на договора, и съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 в срок до края на работното време, а в случай на удължаване на срока за подаване на оферти в предвидените от закона случаи- до края на работното време на деня посочен в кратката информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс от 15000 лв. без ДДС. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на изискуемите и представените документи, приложен към документацията за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/09/2019  (дд/мм/гггг)