Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311;0359 45442225, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/1483,13342.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР. ТВЪРДИЦА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233262

Описание:

Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще се отварят публично на 01.10.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Община Твърдица, пл.Свобода 1 от комисия назначена от възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2019  (дд/мм/гггг)