Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3194

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет Проф. д-р Асен Златаров, ул. Проф. Якимов № 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716493, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

261000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/10/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

електронен адрес на обособената електронна преписка в профила на купувача https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg/7-bulgarian-bg/757-remont-otoplitelna-instalaciya-ok-bg Получените оферти ще бъдат отворени публично на 4.10.2019 г. от 10.00 часа в зала в Ректората, с адрес гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2019  (дд/мм/гггг)