Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-103

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Гинка Митова, България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: G_Mitova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/3cb68907ae3bc595dfee4f36470cacf8.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

23520 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието за срок от две години

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50343000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация (когато е приложимо): На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията за разглеждане и оценка на получените оферти отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, представена под формата на парична сума се внася по сметката на Министерство на правосъдието, Банка: БНБ – Централно управление; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 01.10.2019 г., от 14:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2019  (дд/мм/гггг)