Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

77-00-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Община град Добрич, ул. България № 12, За: Георги Василев, Велина Трифонова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601203, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/15b97f0d-167e-451b-a592-ee23a09f0d6c.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51033.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 (ОП1): „Доставка на изделия от хартия за Община град Добрич“ Обособена позиция № 2 (ОП2): „Доставка на изделия от хартия по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Обособена позиция № 3 (ОП3): „Доставка на принадлежности за офиса за Община град Добрич“ Обособена позиция № 4 (ОП4): „Доставка на принадлежности за офиса по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197630, 39263000, 30199000, 22851000

Описание:

Хартия за печатане
Офис принадлежности
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Класьори


Срок за получаване на офертите

01/10/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финасирането по обособена позиция 2 и обособена позиция 4 е по Проект „Подкрепа в дома“, договор №BG05M9OP001-2.040-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 02.10.2019 г. в Заседателна зала на Община градз Добрич, ет. 2, находsща се на адрес: гр.Добрич, ул. България № 12. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Възложителят удължава срока за подаване на офертите най-малко с три дни , когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за всяка обособена позиция. След изтичането на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящите указания, обявата, техническата спецификация, образците и проекта на договор на официалната интернет страница на Община град Добрич: www.dobrich.bg, раздел “Профил на купувача”, електронната преписка на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2019  (дд/мм/гггг)