Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-39

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Сливница 78, За: Галина Димитрова - Началник сектор УТ, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/soo-stroitelen-nadzor-tri-obosobeni-pozicii.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

56420 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строителен надзор на строителни обекти с възложител Община Девня по три обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)